Zaproszenie do składania wniosków

Prezes OsikaESzanowne Koleżanki i Koledzy

Dążąc do pełnej aktywizacji naszego Związku widzę potrzebę mobilizacji wszystkich członków do realizacji zadań statutowych.

Jesteśmy świadomi tego, że wielu członków naszego związku żyje na co dzień jego problemami i w wyniku własnych przemyśleń dysponuje stosownymi opiniami o naszej działalności oraz wnioskami jej poprawy, inicjatywami i propozycjami nowych kierunków aktywności.

Stanowią one bezcenną wartość, zaś ich ujawnienie oraz wykorzystanie przez Zarząd Oddziału może przyczynić się do dalszego, skokowego postępu naszej działalności.

Pragnę w tym miejscu wskazać na skuteczne narzędzie, oddane w ręce każdego członka naszego Związku, jakim jest wniosek dotyczący działalności naszego Związku, określony w par.14 statutu. Przepis ten jest niezwykle ważny, umożliwia bowiem każdemu z nas wpływanie na kierunki działania Związku.

Proponuję, by w procesie wykorzystania wniosków przyjąć następujące zasady postępowania:

  1. Wnioski można składać na piśmie lub ustnie, w siedzibie Zarządu Oddziału (ul.Piastowska 14, Bielsko-Biała, kod 43-300) lub na posiedzeniu Walnego Zgromadzenia.
  2. Na życzenie wnioskodawcy, wyrażone na piśmie, wnioski będą traktowane, jako poufnie przez Zarząd Oddziału. Równie ważne będą wnioski nadsyłane anonimowo. Chodzi wyłącznie o to, by potencjalnie zawarte w nich myśli czy propozycje mogły stanowić materiał wyjściowy do podejmowania przez Zarząd nowych inicjatyw, zmierzających do poprawy, czy doskonalenia dotychczasowych kierunków działania.
  3. Po wstępnym rozpatrzeniu Zarząd Oddziału skieruje wartościowe wnioski, niewymagające nakładów finansowych, do niezwłocznej realizacji.
  4. Wszystkie wnioski zostaną przedstawione na najbliższym posiedzeniu Walnemu Zgromadzeniu celem podjęcia – w trybie uchwały – stosownej decyzji.

W całej tej akcji chodzi mi wyłącznie o to, by „ruszyć z posad” pokłady zalegających w naszych umysłach cennych uwag oraz podpowiedzi jak wykorzystać je „pro publico bono”.

Oczekuję, że tego rodzaju zespolenie naszych sił skutkować będzie nie tylko poprawą naszej działalności, lecz wpłynie również na demokratyzację i poprawę wzajemnych relacji wewnątrzzwiązkowych.

Łączę wyrazy szacunku
Eugeniusz Osika